Leasing i faktoring

Leasing

Leasing - w Polsce umowa leasingu jest regulowana przez Kodeks cywilny w art. 709.

„Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywającego na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.”

 

Korzyści płynące z leasingu dla leasingobiorcy:

  • możliwość rozliczenia podatku VAT,
  • niewielkie zaangażowanie własnego kapitału,
  • optymalizacja obciążeń podatkowych (tzw. tarcza podatkowa).

Faktoring

Polega na wykupie przez firmę faktoringową, niewymagalnych faktur z odroczonym terminem płatności od swoich Klientów. Twoja Firma otrzymuje np. 90% (w zależności od umowy) wartości brutto z danej faktury, a pozostała część wpływa do Firmy po natychmiastowej spłacie całej faktury przez Odbiorcę. Za tą czynność firma factoringowa pobiera prowizję.

Jak wiadomo by móc rozwijać Firmę stały dostęp do kapitału jest niezbędny.

 

MozliwosciFinansowe.pl

© Copyrights 2018. All Rights Reserved.